ue
ncbr

BEZPŁATNA REHABILITACJA DLA OSÓB Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM

U dzieci oraz osób dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym (mpd) występuje wiele zaburzeń funkcjonalnych. Należą do nich m.in. zaburzenia funkcji chodu, koordynacji ruchowej, kontroli posturalnej i równowagi ciała. Badania prowadzone w ostatnich latach wykazują, iż odbudowa i adaptacja mózgu możliwa jest nawet wiele lat po jego uszkodzeniu pod warunkiem, że  u prowadzony jest intensywny  i systematyczny trening motoryczny.

Formularz zgłoszeniowy do projektu „Wspomaganie procesu rehabilitacji osób z mózgowym porażeniem dziecięcym”

W przypadkach osób z mpd. ćwiczenia fizyczne niezbędne są w każdym wieku. Ważne jest to nie tylko ze względu na uczenie się nowych funkcji ruchowych, ale również dla utrzymania osiągniętej sprawności fizycznej, siły mięśniowej  oraz tolerancji wysiłkowej.

W ostatnich latach pojawiło się wiele nowoczesnych technologii, dzięki którym zarówno terapia dzieci jak i osób dorosłych z mpdz. może być  skuteczniejsza i jednocześnie urozmaicona. Wśród tych terapii znaczące miejsce zajmują ćwiczenia przy pomocy szkieletów zewnętrznych oraz ćwiczenia wykorzystujące biologiczne sprzężenie zwrotne (biofeedback) przy użyciu wirtualnej rzeczywistości.

Ćwiczenia wykorzystujące biologiczne sprzężenie zwrotne (biofeedback) przy użyciu wirtualnej rzeczywistości.

Zgodnie z zaleceniami Międzynarodowego Towarzystwa Rehabilitacji Wirtualnej (International Society for Virtual Rehabilitation) terapia wykorzystująca wirtualną rzeczywistość powinna być wdrażana do rehabilitacji pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, w tym u osób z mpd. Podczas ćwiczeń z wykorzystaniem specjalnych programów komputerowych na monitorach wyświetlane są określone zadania do wykonania. Wykorzystując dodatkowe informacje m.in. wzrokowe i słuchowe pacjent może w tym samym czasie obserwować i świadomie korygować dokładność wykonywanego przez siebie ćwiczenia.

Terapia prowadzona w warunkach wirtualnej rzeczywistości poprzez mechanizmy biologicznego sprzężenia zwrotnego pozwala na łączenie funkcji motorycznych z funkcjami poznawczymi. Zmusza to do myślenia abstrakcyjnego, odpowiedniego rozwiązywania zadań oraz zapamiętywania.  Dzięki temu dochodzi do pobudzenia korzystnych procesów neurofizjologicznych na poziomie ośrodkowego układu nerwowego związanych z plastycznością mózgu. Poziom trudności ćwiczeń dobiera się indywidualnie w zależności od możliwości poznawczych i funkcjonalnych danej osoby.   

Ćwiczenia wykorzystujące biologiczne sprzężenie zwrotne przy użyciu wirtualnej rzeczywistości stosuje się do nauki chodu jak również do doskonalenia kontroli posturalnej, równowagi oraz koordynacji ruchowej całego ciała. Pomocne w tym są nowoczesne, ruchome bieżnie jak również  platformy stabilometryczne.

Diagnostyka

Rehabilitacja ruchowa osób z mpd. musi być poprzedzona odpowiednią diagnostyką. Powinna to być przede wszystkim dokładna diagnostyka funkcjonalna przeprowadzona przez terapeutę specjalizującego się w leczeniu osób z mpd. W diagnostyce należy również wykorzystywać nowoczesne technologie. Należą do nich m.in. komputerowa, trójpłaszczyznowa analiza ruchu całego ciała, ocena chodu na bieżni ruchomej oraz ocena kontroli posturalnej przeprowadzana na platformach stabilometrycznych. 

 O PROGRAMIE BADAWCZYM

Propozycja dotyczy uczestnictwa pacjenta w programie badawczym, który ma być realizowany przez Konsorcjum w składzie Politechnika Świętokrzyska, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Technomex Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2017,  Os priorytetowa: IV. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne, z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zgodnie z umową nr POIR.04.01.04-00-0035/19-00 z dn. 26.09.2019 r.

Rehabilitacja będzie skierowana dla chorych z całego kraju. Pacjent zakwalifikowany do programu badawczego będzie uczestniczył w 6-cio tygodniowej terapii, której celem będzie reedukacja chodu z wykorzystaniem egzoszkieletu i bieżni ruchomej oraz reedukacja kontroli posturalnej, równowagi ciała i  koordynacji ruchowej z wykorzystaniem  nowoczesnych urządzeń wyposażonych w wirtualną rzeczywistość.

Ćwiczenia będą prowadzone od poniedziałku do piątku w cyklach trzytygodniowych (3 tygodnie terapii, a następnie 2 tygodnie przerwy). Terapia będzie poprzedzona szczegółową diagnostyką funkcjonalną przeprowadzoną przez terapeutę specjalizującego się w usprawnianiu osób z mpd. Przeprowadzona będzie również analiza chodu i kontroli posturalnej. Badania będą wykonane czterokrotnie – przed rozpoczęciem rehabilitacji, po zakończeniu rehabilitacji, 3 miesiące po zakończeniu i 6 miesięcy po zakończeniu turnusu; 

.

KRYTERIA UDZIAŁU W PROGRAMIE BADAWCZYM

Diagnostyka oraz terapia prowadzone w programie badawczym są bezpłatne.

W badaniu mogą wziąć udział dzieci oraz osoby dorosłe ze stwierdzonym mózgowym porażeniem dziecięcym, u których:

 • występuje umiejętność samodzielnego chodzenia lub chodzenia z pomocą (przejście co najmniej 4-5 metrów samodzielnie, z balkonikiem, o kulach lub z przytrzymaniem za jedną rękę przez osobę towarzyszącą),
 • występuje brak przeciwwskazań ze strony narządu ruchu lub innych układów do przeprowadzenia treningu chodu z zastosowaniem egzoszkieletu,
 • okres od podania toksyny botulinowej wynosi co najmniej 12 miesięcy
 • okres od przeprowadzonego leczenia operacyjnego wynosi co najmniej 1 rok przed rozpoczęciem badań,
 • występuje umiejętność współpracy z terapeutą (spełnianie poleceń),
 • podpisana została pisemna zgoda na udział w badaniu, a w przypadkach dzieci zgoda rodziców lub opiekunów.

Przeciwwskazaniami do przeprowadzenia terapii w ramach programu badawczego jest występowanie:

 • znacznych deformacji stóp,
 • zaawansowanej osteoporozy,
 • padaczki lekoopornej,
 • uszkodzenia skóry w okolicach tułowia i kończyn dolnych,
 • przeciwwskazań kardiologicznych do treningu chodu.

Kontakt:

Tel.:  61 83 10 360   
Dodatkowy telefon: +48 509 323 389
mail: twec.rehab.chodu@gmail.com

twec-logo

Formularz zgłoszeniowy

Imię pacjenta

Nazwisko pacjenta

Rok urodzenia

Adres e-mail opiekuna lub pełnoletniego pacjenta

Numer telefonu opiekuna lub pełnoletniego pacjenta

Czy stwierdzono mózgowe porażenie dziecięce

taknie

Wzrost pacjenta:

Umiejętność samodzielnego chodzenia lub chodzenia z pomocą tj. przejście co najmniej 4-5 metrów samodzielnie, z balkonikiem, o kulach lub z przytrzymaniem
za jedną rękę przez osobę towarzyszącą

taknie

Waga

Występowanie znacznej deformacji stóp

taknie

Występowanie zaawansowanej osteoporozy

taknie

Przeciwwskazania kardiologiczne do treningu chodu

taknie

Adres zamieszkania

Adres zamieszkania

Skąd dowiedziałeś się o projekcie?

ue
ncbr

Obserwuj nas:

Organizator projektu

PHU Technomex Sp. z o.o.
ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice
biuro@technomex.pl
technomex.pl

Copyright © 2020 Droga do sprawności | Technomex Sp. z o.o.