Projekt unijny

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

PHU Technomex Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Deinstytucjonalizacja opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi poprzez zwiększenie dostępu do regionalnych usług rehabilitacyjnych, służących przywracaniu i/lub poprawie zdrowia.”

Poddziałanie: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020).

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu osób chorych na stwardnienie rozsiane oraz pacjentów po przebytym udarze mózgu ze społeczeństwa dzięki sprawnym i efektywnym działaniom rehabilitacyjnym przyspieszającym ich powrót do sprawności.

Wartość dofinansowania: 2 122 390,66 PLN