Bezpłatna rehabilitacja dla osób z mózgowym porażeniem dziecięcym

PHU Technomex Sp. z o.o. zaprasza do skorzystania z bezpłatnej rehabilitacji. W związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie nowej metody terapii chodu u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym z wykorzystaniem nowoczesnej infrastruktury B+R w pracowni badań innowacyjnych metod diagnostyczno-terapeutycznych w Poznaniu”,
realizowany w ramach Działania 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

U dzieci oraz osób dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym (m.p.dz.) występuje wiele zaburzeń funkcjonalnych. Należą do nich m.in. zaburzenia funkcji chodu, koordynacji ruchowej, kontroli posturalnej i równowagi ciała. Badania prowadzone w ostatnich latach wykazują, iż odbudowa i adaptacja mózgu możliwa jest nawet wiele lat po jego uszkodzeniu pod warunkiem, że  u prowadzony jest intensywny  i systematyczny trening motoryczny.

Formularz zgłoszeniowy do projektu „Wspomaganie procesu rehabilitacji osób z mózgowym porażeniem dziecięcym”


Zgłoś się

W przypadkach osób z m.p.dz. ćwiczenia fizyczne niezbędne są w każdym wieku. Ważne jest to nie tylko ze względu na uczenie się nowych funkcji ruchowych, ale również dla utrzymania osiągniętej sprawności fizycznej, siły mięśniowej  oraz tolerancji wysiłkowej.

W ostatnich latach pojawiło się wiele nowoczesnych technologii, dzięki którym zarówno terapia dzieci jak i osób dorosłych z m.p.dz. może być  skuteczniejsza i jednocześnie urozmaicona. Wśród tych terapii znaczące miejsce zajmują ćwiczenia przy pomocy szkieletów zewnętrznych oraz ćwiczenia wykorzystujące biologiczne sprzężenie zwrotne (biofeedback) przy użyciu wirtualnej rzeczywistości.

Egzoszkielet.

EksoGT™ to bioniczny szkielet zewnętrzny, który pomaga osobom z niedowładem lub porażeniem kończyn dolnych wstać i chodzić w sposób zbliżony do naturalnego. Przy pomocy szkieletu zewnętrznego pacjentowi zapewnia się precyzyjny i powtarzalny wzorzec chodu, co jest trudne podczas tradycyjnych ćwiczeń chodu. Dzięki ćwiczeniom z wykorzystaniem egzoszkieletu wyzwalane są wielosynaptyczne odruchy nerwowe również w obrębie porażonych kończyn. W czasie ćwiczeń pacjent jest zabezpieczony przed upadkiem. Ćwiczenia są programowane indywidualnie dla każdego pacjenta i odbywają się zawsze w asyście terapeuty.

Ćwiczenia wykorzystujące biologiczne sprzężenie zwrotne (biofeedback) przy użyciu wirtualnej rzeczywistości.

Zgodnie z zaleceniami Międzynarodowego Towarzystwa Rehabilitacji Wirtualnej (International Society for Virtual Rehabilitation) terapia wykorzystująca wirtualną rzeczywistość powinna być wdrażana do rehabilitacji pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, w tym u osób z m.p.dz. Podczas ćwiczeń z wykorzystaniem specjalnych programów komputerowych na monitorach wyświetlane są określone zadania do wykonania. Wykorzystując dodatkowe informacje m.in. wzrokowe i słuchowe pacjent może w tym samym czasie obserwować i świadomie korygować dokładność wykonywanego przez siebie ćwiczenia.

Terapia prowadzona w warunkach wirtualnej rzeczywistości poprzez mechanizmy biologicznego sprzężenia zwrotnego pozwala na łączenie funkcji motorycznych z funkcjami poznawczymi. Zmusza to do myślenia abstrakcyjnego, odpowiedniego rozwiązywania zadań oraz zapamiętywania.  Dzięki temu dochodzi do pobudzenia korzystnych procesów neurofizjologicznych na poziomie ośrodkowego układu nerwowego związanych z plastycznością mózgu. Poziom trudności ćwiczeń dobiera się indywidualnie w zależności od możliwości poznawczych i funkcjonalnych danej osoby.

Ćwiczenia wykorzystujące biologiczne sprzężenie zwrotne przy użyciu wirtualnej rzeczywistości stosuje się do nauki chodu jak również do doskonalenia kontroli posturalnej, równowagi oraz koordynacji ruchowej całego ciała. Pomocne w tym są nowoczesne, ruchome bieżnie jak również  platformy stabilometryczne.

Diagnostyka

Rehabilitacja ruchowa osób z m.p.dz. musi być poprzedzona odpowiednią diagnostyką. Powinna to być przede wszystkim dokładna diagnostyka funkcjonalna przeprowadzona przez terapeutę specjalizującego się w leczeniu osób z m.p.dz. W diagnostyce należy również wykorzystywać nowoczesne technologie. Należą do nich m.in. komputerowa, trójpłaszczyznowa analiza ruchu całego ciała, ocena chodu na bieżni ruchomej oraz ocena kontroli posturalnej przeprowadzana na platformach stabilometrycznych.

O PROGRAMIE BADAWCZYM

Propozycja dotyczy uczestnictwa pacjenta w programie badawczym, który realizowany jest w Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpitalu Klinicznym im. W. Degi w Poznaniu.

Pacjent zakwalifikowany do programu badawczego będzie uczestniczył w 6-cio tygodniowej terapii, której celem będzie reedukacja chodu z wykorzystaniem egzoszkieletu i bieżni ruchomej oraz reedukacja kontroli posturalnej, równowagi ciała i  koordynacji ruchowej z wykorzystaniem  nowoczesnych urządzeń wyposażonych w wirtualną rzeczywistość.

Ćwiczenia będą prowadzone od poniedziałku do piątku w cyklach dwutygodniowych (2 tygodnie terapii, a następnie 2 tygodnie przerwy). Terapia będzie poprzedzona szczegółową diagnostyką funkcjonalną przeprowadzoną przez terapeutę specjalizującego się w usprawnianiu osób z m.p.dz. Przeprowadzona będzie również analiza chodu i kontroli posturalnej. Badania będą wykonane trzykrotnie – bezpośrednio przed rozpoczęciem terapii, bezpośrednio po zakończeniu terapii oraz 3 miesiące po jej zakończeniu.

KRYTERIA UDZIAŁU W PROGRAMIE BADAWCZYM

Diagnostyka oraz terapia prowadzone w programie badawczym są bezpłatne.

W badaniu mogą wziąć udział pacjenci ze stwierdzonym mózgowym porażeniem dziecięcym, u których:

 • minimalna wysokość ciała wynosi 150 cm – 190 cm,
 • maksymalna waga nie może przekraczać 100 kg,
 • wiek nie przekracza 18 lat,
 • występuje umiejętność samodzielnego chodzenia lub chodzenia z pomocą (przejście co najmniej 4-5 metrów samodzielnie, z balkonikiem, o kulach lub z przytrzymaniem za jedną rękę przez osobę towarzyszącą),
 • występuje brak przeciwwskazań ze strony narządu ruchu lub innych układów do przeprowadzenia treningu chodu z zastosowaniem egzoszkieletu,
 • okres od podania toksyny botulinowej wynosi co najmniej 12 miesięcy
 • okres od przeprowadzonego leczenia operacyjnego wynosi co najmniej 2 lata przed rozpoczęciem badań,
 • występuje umiejętność współpracy z terapeutą (spełnianie poleceń),
 • podpisana została pisemna zgoda na udział w badaniu, a w przypadkach dzieci zgoda rodziców lub opiekunów.

Przeciwwskazaniami do przeprowadzenia terapii w ramach programu badawczego jest występowanie:

 • przykurczy w stawach kolanowych powyżej 20 stopni,
 • znacznych deformacji stóp,
 • zaawansowanej osteoporozy,
 • padaczki lekoopornej,
 • uszkodzenia skóry w okolicach tułowia i kończyn dolnych,
 • przeciwwskazań kardiologicznych do treningu chodu.
Kontakt:

Tel.: 694 483 123

reh-poznan@technomex.pl

Formularz zgłoszeniowy

Imię pacjenta

Nazwisko pacjenta

Rok urodzenia

Adres e-mail opiekuna lub pełnoletniego pacjenta

Numer telefonu opiekuna lub pełnoletniego pacjenta

Czy stwierdzono mózgowe porażenie dziecięce

taknie

Wzrost pacjenta (co najmniej 150 cm)

taknie

Umiejętność samodzielnego chodzenia lub chodzenia z pomocą tj. przejście co najmniej 4-5 metrów samodzielnie, z balkonikiem, o kulach lub z przytrzymaniem
za jedną rękę przez osobę towarzyszącą

taknie

Waga

Występowanie przykurczów w stawach kolanowych powyżej 20 stopni

taknie

Występowanie znacznej deformacji stóp

taknie

Występowanie zaawansowanej osteoporozy

taknie

Przeciwwskazania kardiologiczne do treningu chodu

taknie

Adres zamieszkania

Adres zamieszkania

Skąd dowiedziałeś się o projekcie?